2014-2020: 2-ра покана за подаване на предложения

2-ра покана
за подаване на предложения
по
Програмата за сътрудничество

Interreg V-A Гърция-България 2014-2020
 

В понеделник, 14-ти декември 2015 година, започва процедурата по подаване на предложения, свързана с 2-рата покана по Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020.  Втората покана е с общ бюджет 35,2 милиона евро и касае приоритетните оси 2 и 4 на Програмата.

Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
Бюджет на разположение по поканата: 19.500.000,00 евро

Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
Бюджет на разположение по поканата: 15.700.000,00 евро 

Предложенията, които трябва да бъдат подадени задължително в рамките на периода от време, определен в подробния текст на 2-рата покана, също така е необходимо:

  • Да са напълно ясни и да са свързани както с приоритетните оси 2 и 4, така и с конкретните инвестиционни приоритети и със специфичните цели на всяка ос по Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020.
  • Да касаят избираемия регион на Програмата.
  • Да бъдат завършени в рамките на срок от 24 месеца след подписването на договора между Управляващия орган и водещия партньор.
  • Да се внасят само на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Това важи и за придружаващите документи.

Потенциални бенефициенти са следните организации:

  • Обществени организации (национални, регионални и местни органи).
  • Органи учредени съгласно публичното право (определени в директивата на ЕС  2014/24/ΕΚ).
  • Организации с нестопанска цел, които се ръководят от законовите наредби в частното право. 

Информация за документите, които касаят настоящата покана, начина на подаване на предложения, както и пълна информация за Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 може да намерите на интернет страницата на Програмата www.greece-bulgaria.gr и по-конкретно в раздела 2014-2020.

Прочетете тук съобщението за печата

 

 
Priority axis
Area of intervention
Lead partner
Call number