2014-2020: 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

 

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής προτάσεων η οποία σχετίζεται με την 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 19.500.000,00€

Άξονας Προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 15.700.000,00€

Οι προτάσεις, που θα πρέπει να υποβληθούν αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το αναλυτικό κείμενο της 2ης Πρόσκλησης, θα πρέπει επίσης:

  • Να είναι ξεκάθαρες και να σχετίζονται τόσο με τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 όσο και με τις επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικού στόχους του κάθε άξονα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.
  • Να αφορούν την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος.
  • Να ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονική περίοδο 24 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου.
  • Να υποβάλλονται μόνο ΑΓΓΛΙΚΑ. Αυτό ισχύει και για τα συνοδευτικά έγγραφα.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς:

  • Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές).
  • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ).
  • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-bulgaria.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020.

Διαβάστε εδώ το αναλυτκό δελτίο τύπου

 
Priority axis
Area of intervention
Lead partner
Call number