Първа покана за подаване на предложения по стратегически проекти 2014-2020 година

1-ва Покана за предложения за стратегически проекти по Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020

 

На 19 ноември 2015 год. (четвъртък), стартира официално процедурата по подаване на предложения, която е свързана с 1та Покана по Програмата за сътрудничество InterregV-AГърция-България 2014-2020 и касае стратегически проекти. Тази покана е отворена ЕДИНСТВЕНО И САМО за следните трима бенефициента:

 • „ЕГНАТИА ОДОС” АД (Гърция)
 • Агенция пътна инфраструктура (България)
 • Областна администрация Смолян (България)


Информация за документите, които касаят настоящата покана, начина за подаване на предложенията, както и обща информация във връзка с Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 може да намерите на официалния сайт на Програмата www.greece-bulgaria.eu и по-конкретно в раздела 2014-2020:http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=4&Itemid=30

Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020

Европейската комисия одобри на 9 септември 2015 година (сряда) Трансграничната Програма за Гърция и България за периода 2014-2020. Програмата обхваща 11 гръцки и български области. Визия и приоритет на Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 е да превърне трансграничния регион в конкурентноспособен, иновативен, устойчив, адаптивен към климата по-добре взаимосвързан регион без социални дискриминации. Общият бюджет възлиза на 129.695.572,00 евро, от които 110.241.234 евро са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19.454.338 евро са национални средства на Гърция и България. Програмата цели:

 • по-нататъшно подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество;
 • развитие и насърчаване на културното и природно наследство на трансграничния регион;
 • защита на местното население от опасността от природни бедствия (например пожари, наводнения);
 • подобряване на управлението на водните ресурси;
 • подобряване на трансграничната взаимосвързаност (например намаляване на времето за превоз, подобряване на пътната сигурност);
 • разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион, в резултат на което да се увеличи заетостта в социалните предприятия и да се увеличи предлагането на социални услуги на уязвимите общности;
 • засилване на туристическия трафик в граничния регион;
 • постигане на растеж и създаване на нови работни места, чрез стимулиране на предприемаческата активност и подобряване на капацитета на малките и средни предприятия, с цел да разширят дейността си отвъд местните пазари.

Прочетете тук съобщението за печата

 
Priority axis
Area of intervention
Lead partner
Call number