1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα του 2014-2020!

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα
του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

 

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 ξεκίνησε επισήμως η διαδικασία υποβολής πρότασης η οποία σχετίζεται με την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-AGreece-Bulgaria 2014-2020 και αφορά Στρατηγικά Έργα. Η εν λόγω πρόκληση είναι ανοιχτή ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τους κάτωθι 3 δικαιούχους:

 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Ελλάδα)
 • Road Infrastructure Agency (Βουλγαρία)
 • Regional Administration of Smolyan (Βουλγαρία)


Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-bulgaria.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020:http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=4&Itemid=30

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-AGreece-Bulgaria 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 το διασυνοριακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Όραμα και προτεραιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-AGreece-Bulgaria 2014-2020 είναι να μετατρέψει τη διασυνοριακή περιοχή σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη, κλιματικά προσαρμόσιμη καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 129.695.572,00 ευρώ εκ των οποίων τα 110.241.234 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα19.454.338 από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή συνεργασίας,
 • ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής,
 • προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες),
 • βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων,
 • βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση του χρόνου μετακίνησης, βελτίωση της οδικής ασφάλειας),
 • επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες,
 • ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή,
 • δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές.

  Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου

   
   
 
Priority axis
Area of intervention
Lead partner
Call number